GMINA BŁONIE

oficjalny serwis Gminy Błonie
Strona główna - Gmina Błonie

Polski Czerwony Krzyż Zarząd Rejonowy Warszawa Zachód


Adres:
05-870 Błonie, ul. Piłsudskiego 2/4, skr. poczt. 3
tel./fax (022) 725 33 40 oraz 0 602 495 567

Biuro Zarządu jest czynne:
w poniedziałki w godz.: 12.00-16.00
w czwartki: w godz. 15.00-17.00

Cele statutowe stowarzyszenia:
Celem Polskiego Czerwonego Krzyża jest zapobieganie cierpieniom ludzkim i ich łagodzenie we wszelkich okolicznościach i w każdym czasie, przy zachowaniu bezstronności oraz bez jakiejkolwiek dyskryminacji zwłaszcza z powodu narodowości, rasy, płci, religii lub poglądów politycznych.
Upowszechnianie międzynarodowego prawa humanitarnego.
Udzielanie pomocy rodzinom, opiekunom w sprawowaniu opieki nad dziećmi.
Prowadzenie edukacji i innych działań w zakresie profilaktyki uzależnień w tym alkoholizmowi i narkomanii.
Prowadzenie różnych form placówek wspierających zadania pomocy społecznej i opieki medycznej.
Prowadzenie placówek wypoczynku okresowego i stałego, kolonii, obozów.
upowszechnianie edukacji związanej z bezpieczeństwem komunikacyjnym, w tym szkolenia pierwszej pomocy przed medycznej.
Niesienie pomocy ofiarom klęsk żywiołowych i katastrof.
Prowadzenie działalności na rzecz upowszechniania rozwoju krwiodawstwa i krwiolecznictwa.

Władze/Zarząd:
Prezes: Włodzimierz Żabka
Wiceprezes: Liliana Urbańczyk
Wiceprezes: Jan Grądzki
Sekretarz /Kierownik Biura/: Teresa Dobrogost
Skarbnik: Włodzimierz Gawor
Członek Zarządu: Czesław Cieślak
Członek Zarządu: Joanna Maryniak

Data aktualizacji: 20.01.2009r.

Ministerstwo Cyfryzacji
Projekt pt.:"Wzrost dostępności serwisów internetowych w Błoniu - szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych" dofinansowany ze środków Ministra Cyfryzacji
Strona internetowa bez barier


Copyright © by Urząd Miejski w Błoniu 2015
Wszelkie prawa zastrzeżone.