GMINA BŁONIE Przetargi

oficjalny serwis Gminy Błonie
Strona główna - Gmina Błonie

PrzetargiInformacje

Przetargi to powszechnie przyjęta nazwa oznaczająca procedurę wyboru firmy realizującej zamówienie publiczne (zamówienie gminy na wykonanie usług, dostaw lub robót budowlanych). Tak naprawdę przetarg jest tylko jednym z trybów wyłaniania wykonawcy. Obowiązująca od 29 stycznia 2004 roku ustawa Prawo zamówień publicznych dopuszcza 7 trybów:

  • przetarg nieograniczony,
  • przetarg ograniczony,
  • negocjacje z ogłoszeniem,
  • negocjacje bez ogłoszenia,
  • zamówienie z wolnej ręki,
  • zapytanie o cenę,
  • aukcja elektroniczna.

Dwa pierwsze tryby to tryby podstawowe natomiast pozostałe wymagają zaistnienia szczególnych okoliczności przewidzianych w ustawie.

Powyższą ustawę stosujemy, gdy wartość udzielanego zamówienia oszacowana zgodnie z ustawą przekracza 6000 euro netto, przy czym jeśli wartość ta jest niższa niż 60 000 euro można stosować procedurę uproszczoną (krótszą, mniejsze wymagania).

W naszej gminie najczęstszym trybem udzielania zamówień publicznych jest przetarg nieograniczony (np. w 2003 roku - 36 postępowań w trybie przetargu nieograniczonego na 57 postępowań ogółem, w 2004 roku - 40 postępowań na 45 ogółem).

Ogłoszenia

Ogłoszenia o wszczęciu postępowania oraz o jego wyniku (wyborze oferty lub unieważnieniu postępowania) dotyczące trybów podstawowych zamieszczane są

UWAGA!!!
Odrębną sprawą są przetargi dotyczące sprzedaży nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Błonie. Informacji na ten temat udziela Wydział Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska.

Ministerstwo Cyfryzacji
Projekt pt.:"Wzrost dostępności serwisów internetowych w Błoniu - szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych" dofinansowany ze środków Ministra Cyfryzacji
Strona internetowa bez barier


Copyright © by Urząd Miejski w Błoniu 2015
Wszelkie prawa zastrzeżone.