GMINA BŁONIE Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

oficjalny serwis Gminy Błonie
Strona główna - Gmina Błonie

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracownikówMiejsce załatwienia sprawy:

Urząd Miejski w Błoniu
ul. Rynek 6
05-870 Błonie
Wydział Oświaty, Kultury i Sportu
ul. Nowakowskiego 2/4

Gmina Błonie realizuje zadania, które wynikają z zapisów art. 122 ustawy prawo oświatowe, dotyczące dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

Pracodawcy, którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przygotowania zawodowego, po zakończeniu nauki zawodu lub przyuczeniu do wykonywania określonej pracy i zdaniu przez młodocianego egzaminu, mogą otrzymać pomoc w formie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

Pracodawca, składa w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu zgodnie z przepisami w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania do jednostki samorządu, właściwej dla miejsca zamieszkania młodocianego pracownika.

O zawarciu umowy o pracę z młodocianym pracownikiem, zamieszkałym na terenie gminy Błonie, pracodawca jest zobowiązany powiadomić Burmistrza Błonia, w terminie 14 dni od zawarcia umowy oraz informować o jej zmianach w tym rozwiązaniu umowy.

Zgodnie art. 122 ust. 11 ustawy o Prawo oświatowe dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników stanowi pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1) lub rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, s. 9).

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników jest finansowane ze środków Funduszu Pracy.

Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika

Tryb nauki Wysokość dofinansowania
W przypadku nauki zawodu przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy (jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia) do 8 081, 00 zł
Przyuczenie do wykonywania określonej pracy (za każdy pełny miesiąc kształcenia) do 254,00 zł
W przypadku nauki zawodu prowadzonej w zawodach wskazanych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w prognozie, o której mowa w art. 46b ust. 1 ustawy Prawo oświatowe do 10 000,00 zł

 

Do wniosku należy załączyć niżej wymienione dokumenty:

  1. Kopie dokumentów potwierdzających fakt, że pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych.
  2. Jeżeli instruktorem praktycznej nauki zawodu jest osoba zatrudniona u pracodawcy, aktualne oświadczenie pracodawcy potwierdzające fakt zatrudnienia instruktora w całym okresie odbywania praktycznej nauki zawodu przez młodocianego.
  3. Kopię umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego.
  4. Kopia świadectwa pracy młodocianego pracownika.
  5. Kopię dyplomu lub świadectwa potwierdzającego, że młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, albo zaświadczenie (oryginał) potwierdzające zdanie tego egzaminu.
  6. Aktualny wydruk z CEIDG lub wpis z KRS w zależności od formy prowadzonej działalności przez pracodawcę.
  7. Formularz informacji składanych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.
  8. Kopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie pracodawca otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.
  9. Inne, w przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do treści przedłożonych dokumentów/informacji, organ ma prawo prosić wnioskodawcę o dokumenty/informacje niezbędne do ich wyjaśnienia.

Uwaga !

Załączniki, które mogą być złożone w formie kopii powinny zawierać potwierdzenie ich zgodności z oryginałem, datę złożenia oświadczenia oraz pieczątkę i podpis osoby składającej oświadczenie.

Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników, z którymi zawarli umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego przyznawane jest na podstawie decyzji administracyjnej.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie za pośrednictwem Burmistrza Błonia w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Zgodnie z art. 127a KPA w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania od decyzji strona może zrzec się prawa do jego wniesienia. Z dniem złożenia oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesieniu odwołania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

PLIKI DO POBRANIA

Ministerstwo Cyfryzacji
Projekt pt.:"Wzrost dostępności serwisów internetowych w Błoniu - szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych" dofinansowany ze środków Ministra Cyfryzacji
Strona internetowa bez barier


Copyright © by Urząd Miejski w Błoniu 2015
Wszelkie prawa zastrzeżone.