GMINA BŁONIE Stypendia i zasiłki

oficjalny serwis Gminy Błonie
Strona główna - Gmina Błonie

Stypendia i zasiłki


INFORMACJA

O UDZIELANIU STYPENDIUM/ZASIŁKU SZKOLNEGO
W ROKU SZKOLNYM
2020/2021 na terenie Gminy Błonie

(zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2019, poz. 1481)

oraz z Uchwałą Nr XVII/160/16 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Błonie)


W roku szkolnym 2020/2021 wnioski o stypendium szkolne należy składać od 1 września 2020r. do 15 września 2020r.,

słuchacze kolegiów do 15 października 2020r.,

wnioski składa się w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 2/4, tel. 22 725 50 20.

1. Stypendium szkolne przysługuje:

- uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

- wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży, o których mowa w art.16 ust. 7, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

- uczniom szkół niepublicznych nieposiadających  uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

- słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia , nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

2. Stypendium szkolne nie przysługuje:

- uczniom klas zerowych,

- uczniom, którzy nie mieszkają na terenie Gminy Błonie

- uczniowi, który otrzymuje inne stypendium ze środków publicznych z wyjątkiem sytuacji, kiedy łączna kwota otrzymywanych stypendiów nie przekracza 2480 zł (rocznie), a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych 2232 zł

- uczniowi, który został umieszczony w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej (art. 7 ust.2 ustawy z dn. 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych z późn. zm.)


ZOBACZ

PLIKI DO POBRANIA

Ministerstwo Cyfryzacji
Projekt pt.:"Wzrost dostępności serwisów internetowych w Błoniu - szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych" dofinansowany ze środków Ministra Cyfryzacji
Strona internetowa bez barier


Copyright © by Urząd Miejski w Błoniu 2015
Wszelkie prawa zastrzeżone.