GMINA BŁONIE Gospodarka odpadami komunalnymi

oficjalny serwis Gminy Błonie
Strona główna - Gmina Błonie

Gospodarka odpadami komunalnymiSezon odbioru odpadów zielonych - od 1 kwietnia do 25 listopada 2022 roku trwa sezon odbioru odpadów zielonych (zbierane w brązowych workach)

Od 1 kwietnia 2022 roku rozpoczyna się odbiór odpadów biodegradowalnych i trwać będzie do 25 listopada 2022 r. Worki będą dostarczane na posesję przez pracowników Zakładu Usług Komunalnych w Błoniu na tydzień przed planowanym wywozem (raz w miesiącu). Prosimy o zgłaszanie do ZUK informacji o zniszczeniach worków przez zwierzęta domowe pod nr tel.: 22 725-32-55 wew. 21 lub 31 bądź mailem: biuro@zukblonie.pl . Worki będą dostarczane w taki sposób aby nie uległy zniszczeniu.

Nie ma potrzeby zgłaszania co roku informacji o chęci otrzymywania worków na obszarach wiejskich. Informacja ta tyczy się tylko nowych mieszkańców: tel: 22 725-32-55 wew. 21 lub 31 mail: biuro@zukblonie.pl

Osoby zgłaszające kompostownik nie będą otrzymywały worków, ale będą mogły skorzystać ze zniżki w wysokości 1,00 zł, od każdego domownika. W gminie Błonie nie ma sprecyzowanej informacji na temat wielkości czy wyglądu kompostownika. Musi to być wydzielone miejsce lub pojemnik, który powinien spełniać rolę kompostu.

 

 

***

wrzesień 2019

Nowe ceny wywozu odpadów

            Od 2017 roku stale w całej Polsce rosną stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wg raportu Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w wielu gminach wzrosły już prawie trzykrotnie. Na poziom cen proponowanych przez wykonawców wpływają m.in. : wzrost kosztów przetwarzania i składowania odpadów, zaostrzenie przepisów środowiskowych i brak rozwiązań systemowych. Dodatkowo wysokie opłaty środowiskowe oraz m.in. podział Polski na obszary przypisane do Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych spowodowało, że część mniejszych firm nie sprostała narzuconym prawnie wysokim wymaganiom i zakończyła działalność lub upadła a na rynku zostały tylko największe firmy. To też zaburzyło konkurencję i spowodowało powstanie lokalnych rynków monopolistycznych – w większości gmin do przetargu startuje tylko jedna firma dyktująca warunki.

            Z uwagi na kończącą się umowę gminy Błonie z dotychczasowym wykonawcą przeprowadzono postępowanie przetargowe na wykonawstwo odbioru odpadów komunalnych w latach 2019-2020. W postępowaniu przetargowym wpłynęły dwie oferty – najkorzystniejsza oferta narzuca poziom kalkulacji ceny za odbiór odpadów od mieszkańców na poziomie  27 zł od osoby miesięcznie w przypadku segregowania śmieci i 54 zł od osoby miesięcznie w przypadku braku segregowania. Takie stawki będą obowiązywać mieszkańców miasta i gminy Błonie
od 1 października br.

Przy określaniu stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wzięto pod uwagę:
- liczbę mieszkańców zamieszkujących miasto i gminę Błonie,
- ilość wytworzonych na terenie miasta i gminy odpadów komunalnych,
- koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (tj. odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwienia odpadów, tworzenia i utrzymania selektywnego zbierania odpadów komunalnych, obsługi administracyjnej systemu, edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi, wyposażenia nieruchomości w worki do zbierania odpadów komunalnych).

            Należy podkreślić, że wysokość wprowadzonych stawek w żadnej mierze nie zależy od władz gminy (ani Burmistrza ani Rady Miejskiej) gdyż zgodnie z prawem gmina nie może dopłacać do systemu gospodarowania odpadami – wszystkie koszty muszą być pokrywane z opłat wnoszonych przez dostawców odpadów.

UWAGA! Powyższe zmiany (o ile nie zmieniły się inne dane dotyczące gospodarstwa domowego) nie wymagają składania nowych deklaracji dot. odpadów a jedynie wnoszenia opłat za okres od 1.10.2019 wg nowych stawek.

 

Do wszystkich Mieszkańców roznoszone są zawiadomienia z informacją o podwyżce, jej przyczynach i szczegółowym wyliczeniem opłat.

Ponieważ nowa stawka obowiązuje od października br. osoby, które zapłaciły za cały rok z góry proszone są o dokonanie wpłaty brakującej różnicy za trzy ostatnie miesiące tego roku.

 

Opłaty można uiścić:

  • gotówką w kasie Zakładu Usług Komunalnych w Błoniu przy ul. Poniatowskiego 12B
  •  lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Błoniu przy ul. Rynek 6, nr konta 67 1020 1026 0000 1902 0215 1132

 

 

Ministerstwo Cyfryzacji
Projekt pt.:"Wzrost dostępności serwisów internetowych w Błoniu - szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych" dofinansowany ze środków Ministra Cyfryzacji
Strona internetowa bez barier


Copyright © by Urząd Miejski w Błoniu 2015
Wszelkie prawa zastrzeżone.