GMINA BŁONIE Deklaracja dostępności

oficjalny serwis Gminy Błonie
Strona główna - Gmina Błonie

Deklaracja dostępnościDeklaracja dostępności strony internetowej Gminy Błonie

Urząd Miejski w Błoniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.blonie.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2015

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Strona częściowo zgodna
 • materiały opublikowane zostały na stronie internetowej przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • pewne grafiki nie zawierają tekstów alternatywnych,
 • załączniki mogą nie posiadać informacji na temat wielkości pliku czy formatu,
 • dokumenty PDF, mogą być skanami dokumentów. W miarę możliwości będziemy to poprawiać, oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.
 • nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR,
 • w niektórych przypadkach, nie zapewniono odpowiedniego kontrastu oraz informacje mogą być podawane tylko w formie obrazkowej.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. Oprócz myszki po witrynie można się poruszać za pomocą klawiatury. Klawisz "TAB" przesunie kursor do każdej z opcji nawigacji lub linków na ekranie. Naciskając Enter nastąpi przejście do zaznaczonego odnośnika. Używając strzałek "w dół" i "w górę" można przewijać stronę. Poza tym aktualne są skróty właściwe dla danej przeglądarki internetowej.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 24.03.2021

Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-03-24

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Koordynator d.s. dostępności Katarzyna Ploch

E-mail: kasia.ploch@um.blonie.pl

Telefon: 22 725-30-04 wew. 150

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Burmistrz Błonia
 • Adres: 05-870 Błonie, ul. Rynek 6
 • E-mail: skargi-wnioski@um.blonie.pl  (w sprawie skarg i wniosków)
 • ratusz@um.blonie.pl  (w pozostałych sprawach)
 • Telefon: (kier: 22)  725-30-04, 725-30-06

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Urząd posiada cztery budynki: Nr1 przy Rynek 6, ul. Nr 2 Jana Pawła II nr 2 /wejście od ul. 11 Listopada/,Nr 3 ul. Nowakowskiego 10, nr 4 ul. Nowakowskiego 2/4.

Do budynku nr 1 prowadzą 2 wejścia, przy czym wejście boczne nie jest oznaczone. Do wszystkich wejść prowadzą schody nie licząc budynku nr 4. Przy wejściu bocznym do budynku nr 1 znajduje się podjazd dla wózków.

Wejścia do budynków oznakowano tablicami informacyjnymi.

Recepcja – biuro podawcze znajduje się po lewej stronie od wejścia głównego w budynku nr 1. Lada i powierzchnie manewrowe nie są dostosowane dla osób na wózkach inwalidzkich. Dalsze przejście w tym budynku jest możliwe dla ludzi na wózkach inwalidzkich.

Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze w budynkach nr 1 i nr 4. W budynku nie ma windy.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze w budynku nr 2.

Przed budynkiem nr 1, 2 i nr 4 wyznaczono miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych

Do budynków i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynkach nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

Nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM). Usługa nie jest dostępna online.

Więcej informacji o dostępności cyfrowej można znaleźć na stronie Ministerstwa Cyfryzacji poświęconej temu tematowi.


 

Ministerstwo Cyfryzacji
Projekt pt.:"Wzrost dostępności serwisów internetowych w Błoniu - szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych" dofinansowany ze środków Ministra Cyfryzacji
Strona internetowa bez barier


Copyright © by Urząd Miejski w Błoniu 2015
Wszelkie prawa zastrzeżone.