GMINA BŁONIE

oficjalny serwis Gminy Błonie
Strona główna - Gmina Błonie

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Lokalnego WSPÓLNY CEL w Bramkach


Adres: 
05-870 Błonie, Bramki, ul. Stokrotki 7 
tel. (22) 725 60 13 
e-mail: barbarawielogorska@wp.pl 

Cele statutowe stowarzyszenia: 
- wszechstronne działanie na rzecz ogółu społeczności 
- wspieranie społecznej aktywności obywateli, w tym między innymi takich grup społecznych jak: osoby niepełnosprawne, seniorzy, bezdomni, bezrobotni, dzieci, kobiety oraz inne grupy społeczne wymagające wsparcia, 
- wszechstronne działanie na rzecz organizacji pozarządowych, 
- działania na rzecz swobodnego dostępu do informatyzacji, niezbędnej dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, 
- wspieranie dobroczynności i działań humanitarnych, 
- wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnych na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę i budowy kanalizacji, 
- inna działalność w sferze zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, podtrzymywania tradycji narodowej, działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, nauki, edukacji, oświaty i wychowania, upowszechniania kultury fizycznej i spotu, ekologii, porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym, działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami 

Władze/Zarząd: 
Prezes: Barbara Wielogórska
Z-ca Prezesa: Leszek Mirkowicz 
Członek Rady Nadzorczej: Janina Marta Kober 
Członek Rady Nadzorczej: Danuta Świerczyńska 
Członek Rady Nadzorczej: Gabriela Sienicka 

Data aktualizacji: styczeń 2018 r.

Ministerstwo Cyfryzacji
Projekt pt.:"Wzrost dostępności serwisów internetowych w Błoniu - szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych" dofinansowany ze środków Ministra Cyfryzacji
Strona internetowa bez barier


Copyright © by Urząd Miejski w Błoniu 2015
Wszelkie prawa zastrzeżone.