GMINA BŁONIE

oficjalny serwis Gminy Błonie
Strona główna - Gmina Błonie

O G Ł O S Z E N I E o XXXII Sesji Rady Miejskiej w Błoniu - 14.06.2021

   

  O G Ł O S Z E N I E

   

  W dniu 14 czerwca 2021 r. o godz. 16.00

  w sali konferencyjnej im. Jacka Fuglewicza w Centrum Kultury w Błoniu,

  ul. Jana Pawła II 1 B

  odbędzie się

  XXXII Sesja Rady Miejskiej w Błoniu

   

  Porządek obrad:

  1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum.
  2. Wręczenie stypendiów i nagród.
  3. Informacja o wnioskach do Protokołu z Sesji z dnia 17 maja 2021 r.
  4. Wnioski do porządku obrad.
  5. Raport o stanie Gminy Błonie za 2020 rok:
  1. przedstawienie raportu o stanie Gminy Błonie za 2020 rok,
  2. debata nad raportem,
  3. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Błonia wotum zaufania.

  6.    Procedura związana z absolutorium:

  a. Przedstawienie przez Burmistrza Błonia:

      - sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za rok 2020,
      - sprawozdania finansowego za rok 2020,
      - informacji o stanie mienia komunalnego.

  b. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Burmistrza Błonia sprawozdaniu  z wykonania budżetu Gminy Błonie za rok 2020.
  c. Opinia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Błoniu o wykonaniu budżetu Gminy za rok 2020 oraz wniosek o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Błonia.
  d. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Błoniu w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Błonia za rok 2020.
  e. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Błonie za rok 2020 i sprawozdania finansowego za rok 2020 - dyskusja.
  f. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Błonie za rok 2020 i sprawozdania finansowego za 2020 r.
  g. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Błonia.

   

  7. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Rady Miejskiej w Błoniu w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Błonie na lata 2021-2026.
  8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Gminy Błonie na rok 2021.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu uchwały o zmianie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
  10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.
  11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości.
  12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wystąpień pokontrolnych.                                                                          
  13. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Burmistrza Błonia podania Pana … z dnia 07 maja 2021 r.
  14. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Burmistrza Błonia podania Pana … z dnia 07 maja 2021 r.
  15. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Burmistrza Błonia podania Pana … z dnia 07 maja 2021 r.
  16. Informacje bieżące, interpelacje, wolne wnioski i pytania.
  17. Zamknięcie Sesji.

   

                                                                          Przewodniczący Rady

                                                                                                                 /-/ Tomasz Wiśniewski

Ministerstwo Cyfryzacji
Projekt pt.:"Wzrost dostępności serwisów internetowych w Błoniu - szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych" dofinansowany ze środków Ministra Cyfryzacji
Strona internetowa bez barier


Copyright © by Urząd Miejski w Błoniu 2015
Wszelkie prawa zastrzeżone.