GMINA BŁONIE

oficjalny serwis Gminy Błonie
Strona główna - Gmina Błonie

Żłobkowy start – Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

  Zachęcamy do zapoznania się z Projektem "Żłobkowy start" obejmującym również mieszkańców gminy Błonie w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego.

  Informacje dotyczące projektu:

  Wartość całkowita projektu: 7 431 537,18 PLN
  Wkład własny: 1 495 963,56 PLN
  Wartość dofinansowania: 5 935 573,62 PLN
  Wkład UE: 5 935 573,62 PLN
  Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny
  Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020
  Priorytet: VIII Rozwój rynku pracy
  Działanie: 8.3 Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3


  Planowany okres realizacji projektu: 01.07.2020 – 31.12.2022

  Jednostka realizująca projekt: miasto stołeczne Warszawa / Biuro Pomocy i Projektów Społecznych/ Zespół Żłobków m.st. Warszawy

  Opis projektu:

  Cel główny projektu: Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej 234 osób, mieszkańców obszaru ZIT WOF, którzy sprawują opiekę nad dziećmi do lat 3, chcą powrócić na rynek pracy po urlopach macierzyńskich, rodzicielskich lub pozostają poza rynkiem pracy jako osoby bezrobotne lub bierne zawodowo

  Grupa docelowa: projekt skierowany jest do 234, mieszkańców obszaru ZIT WOF w tym 90 osób posiadających m.in. 1 dziecko do lat 3, powracających na rynek po urlopach macierzyńskich, rodzicielskich, którym w okresie opieki kończy się umowa o pracę, zatrudnionych na czas określony, pracujących, będących w czasie przerwy związanej z urlopem macierzyńskim i rodzicielskim i 144 osób bezrobotnych lub biernych zawodowo, pozostających poza rynkiem pracy.

  Główne działania w projekcie:

  • przygotowanie 2 żłobków do bieżącego funkcjonowania
  • wyposażenie i zapewnienie bieżącego funkcjonowania żłobka przy ul. Klemensiewicza
  • wyposażenie i zapewnienie bieżącego funkcjonowania żłobka przy ul. Warchałowskiego

  Zapraszam do zapoznania się ze szczegółowym harmonogramem rekrutacji, regulaminem uczestnictwa w Projekcie „Żłobkowy start” oraz regulaminem rekrutacji dostępnymi na stronie: https://zlobki.waw.pl/projekty/ue-zlobkowy-start/


   

Ministerstwo Cyfryzacji
Projekt pt.:"Wzrost dostępności serwisów internetowych w Błoniu - szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych" dofinansowany ze środków Ministra Cyfryzacji
Strona internetowa bez barier


Copyright © by Urząd Miejski w Błoniu 2015
Wszelkie prawa zastrzeżone.